Vi indbyder til en god dialog

Er du nabo til en kommende energipark?

Ofte er beboere i husstande tæt på opførelsen af større vindmølleparker og solcelleanlæg forbeholden for projektet i starten. Særligt fylder bl.a. spørgsmål omkring gener, værditab på bolig, værdien for lokalsamfundet og kompensation.

Vi stræber altid efter at få en tidlig og løbende dialog med naboer, hvor vi inviterer til nabomøder i projektforløbet.
Her lægger vi vægt på at sætte perspektiv på tingene. På den ene side orienterer vi om den viden, vi har om den nødvendige udvikling af grønne energiprojekter, statens planer og lovens krav til projekterne. På den anden side fortæller vi om vores eget koncept, der tager hensyn til naboer og skaber lokal værdiskabelse.

Søger du svar på spørgsmål som kommende nabo til en af vores parker, så er du velkommen til at kontakte os.

Søren Kjær, CDO
sokj@towii.com
+45 28 35 73 21

Indsigt

Afstandskrav

Der er en fast grænse på 4 gange møllens totalhøjde til nabobeboelse.

Alle vindmøller, der skal opstilles i Danmark, skal være godkendt i henhold til Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning. Derudover skal kommunen godkende planen for at opstille en vindmølle eller en gruppe af vindmøller for at sikre alle regler er overholdt. 

Støjgrænser

Vindmøller må ikke støje mere end de grænser, der står i vindmøllebekendtgørelsen. 

Der er både grænser for den ’almindelige’ støj fra vindmøller og en grænse for lavfrekvent støj:

  • For boligområder, sommerhusområder o.l.: 39 dB (ved 8 m/s) og 37 dB (ved 6 m/s).
  • For beboelse i det åbne land: 44 dB (ved 8 m/s) og 42 dB (ved 6 m/s).

For begge ovenstående kategorier er grænsen 20 dB for lavfrekvent støj både ved 6 og 8 m/s. Grænsen for lavfrekvent støj gælder for det beregnede indendørs støjniveau.

Ordninger for vindmøller og solceller (VE-loven)

Energistyrelsen administrerer fire ordninger i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Ordninger har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmølle- og solcelleparker. Læs mere her.

Skyggekast

I vores projektplanlægning laver vi nøje beregninger for vindmøllernes skyggekast. Beregninger omfatter vindmøllens daglige og årlige skyggevariation og tager højde for årstidernes forskellige solpåvirkning.

Beregningerne er med til at sikre evt. nødvendige tilpasninger af vindmøllens aktivitet.

Visualisering af landskabet

Allerede tidligt i projektforløbet inviterer vi til dialog med naboer til vindmølleprojektet, hvor vi bl.a. viser en visualisering af antal og placering af projektets vindmøller. Det er med til at konkretiserer projektet for alle parter.

Miljø og biodiversitet

Når vi udvikler vores projekter, ligger der et stort analysearbejde bag for at tage alle de nødvendige hensyn til bl.a. miljø og naturbeskyttelse. Vi har også fokus på at bevare og øge biodiversiteten i de områder, hvor vores projekter skal forme sig.

Dialogen om konkrete muligheder og tiltag i lokalområdet, der kan påvirke naturens biodiversitet og økosystemer i positiv retning, tager vi med den konkrete kommune.

Lokal værdiskabelse

Når vi udvikler et lokalt vindmølle- og solcelleprojekt, har vi en helt særlig forståelse for, hvordan projektet kan hænge sammen med lokale interesser på den mest hensigtsmæssige måde.

Derfor har vi udviklet vores eget koncept, som sikrer en direkte og tæt dialog med beboerne i området og en fair andel dedikeret til lokal værdiskabelse.