Persondatapolitik


1. Indledning

Datasikkerhed er vigtig for os, og vi er derfor meget omhyggelige med at sikre, at dine personoplysninger håndteres ansvarligt. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan TOWII Renewables A/S (herefter ”TOWII”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi fungerer som dataansvarlig. Du kan også læse om dine rettigheder i forhold til vores behandling.

2. TOWIIs rolle som dataansvarlig

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi visse personoplysninger. Det gør vi for at kunne betjene dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler primært almindelige (ikke-følsomme) personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os:

TOWII Renewables A/S
Havneparken 4, 1. sal
DK-7100 Vejle
CVR nr.: 31 08 86 58
contact@towii.com

3. Hvilke personoplysninger behandler vi, og hvorfor behandler vi dem?

Personoplysninger dækker som begreb over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, personens for- og efternavn, alder, køn, hjemme- eller anden fysisk adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens privat- eller arbejdspladsoplysninger.

Vi bruger personoplysninger om dig til at forbedre vores services, til at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester og til at håndtere vores kontakt med dig.
Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs mere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

4. Besøgende på TOWIIs hjemmeside

Når du besøger TOWIIs hjemmeside, f.eks. www.towii.com, behandler TOWII oplysninger om din IP-adresse samt oplysninger om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg på hjemmesiden, f.eks. oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, hvilke undersider du besøger, indholdet du ser, dine søgninger og indtastninger osv. Personoplysninger indsamles via cookies, logfiler og andre teknologier. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som du finder her TOWII Cookiepolitik.

Vi bruger dine personoplysninger til at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside.

Vores retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at stille vores hjemmeside til rådighed for dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og cookiebekendtgørelsens § 3.

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden gemmes i det tidsrum, det er nødvendigt i forhold til opfyldelsen af formålet. Oplysningerne kan opbevares i længere tid, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Du kan læse mere om vores lagring af cookies i vores cookiepolitik, som du finder her TOWII Cookiepolitik.

5. Lodsejere, virksomheder og kommuner

Når du er, eller overvejer at blive, samarbejdspartner med TOWII fordi du er lodsejer, virksomhed eller kommune, behandler vi personoplysninger om dit navn, din (virksomheds)adresse, dit (arbejds)telefonnummer, din (arbejds)e-mailadresse, din titel, dit jordareal og andre oplysninger, som du giver os. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at vi køber/lejer din jord, udvikler, opfører og drifter vindmøller eller solcelleanlæg.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at opfylde vores aftale med dig, både i forhold til ydelser, vi skal levere til dig, og ydelser, du skal levere til os. Derudover behandler vi personoplysningerne med det formål at administrere og pleje forholdet til vores lodsejere og øvrige samarbejdspartnere.

Vores retsgrundlag for behandlingen er aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller vores legitime interesse i at administrere dine oplysninger som (kommende) lodsejer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Personoplysninger om vores lodsejere og øvrige samarbejdspartnere opbevares, så længe kontraktforholdet mellem lodsejeren eller samarbejdspartneren og TOWII består. Efter kontraktforholdets ophør opbevares regnskabsmateriale indeholdende personoplysninger i overensstemmelse med bogføringsloven i en efterfølgende periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Øvrige personoplysninger i f.eks. kontrakten opbevares i 10 år efter kontraktforholdets ophør.

6. Naboer og andre interessenter

Når du kontakter os via e-mail eller telefon, eller deltager i vores nabomøder, behandler vi de personoplysninger om dig, som du giver os.
Formålet med vores behandling af disse personoplysninger er at servicere og hjælpe dig med dine forespørgsler.

Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesser efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, vi forfølger, er håndtering af din forespørgsel og generel service over for naboer og andre interessenter.

Oplysningerne gemmes i det tidsrum, det er nødvendigt i forhold til opfyldelsen af formålet. Oplysningerne kan dog opbevares i længere tid, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7. Leverandører

Når du er leverandør til TOWII eller er kontaktperson hos en sådan, behandler vi personoplysninger vedrørende dit navn, arbejdstelefonnummer, arbejds-e-mailadresse samt offentligt tilgængelige oplysninger og andre oplysninger, som du giver os.
Vi behandler personoplysningerne med henblik på kontraktstyring og for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører.

Vores retsgrundlag for behandlingen er aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller vores legitime interesse i at administrere forholdet til dig/den virksomhed, du repræsenterer som leverandør, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Personoplysninger om vores leverandører opbevares, så længe samarbejdet fortsætter. Efter samarbejdets ophør opbevares oplysningerne i overensstemmelse med bogføringsloven i en efterfølgende periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

8. Deling af dine personoplysninger med andre

TOWII kan videregive dine personoplysninger til leverandører og/eller tjenesteudbydere som led i vores normale forretningsgang, men dog kun inden for lovgivningens rammer.
TOWII kan også videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi specifikt er forpligtet til at videregive dine personoplysninger i henhold til lovgivningen.
Vi begrænser videregivelsen af personoplysninger i videst muligt omfang.
TOWII overfører i nødvendigt omfang dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger til vores formål og efter vores instruks.

9. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan vi overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.
Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere end lovgivningen i Danmark og resten af EU/EØS.

Hvis vi overfører til usikre tredjelande, vil overførslen af dine personoplysninger ske på grundlag af de standardkontraktbestemmelserne (SCC), der er fastsat af Europa-Kommissionen, og som er specielt designet til at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller på grundlag af andre, sikre overførselsgrundlag. Vi vil fra gang til gang vurdere, om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og om nødvendigt vedtage yderligere foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS, kan du kontakte os.

10. Dine rettigheder

Hvis vi har registreret personoplysninger om dig, har du visse rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Dine rettigheder er:

  • Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet eventuelle unøjagtige og ufuldstændige personoplysninger om dig.
  • Ret til sletning:I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: I visse situationer har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, må vi kun behandle personoplysninger i fremtiden, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Rettil indsigelse: I visse situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er til direkte markedsføringsformål.
  • Ret til dataportabilitet: I visse situationer har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få sådanne personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at klage: Du kan til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk,hvor du også kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder.

11. Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, gyldig og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principperne for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner af politikken på vores hjemmeside.

12. Adgang til oplysninger

Spørgsmål og kommentarer til denne persondatapolitik kan rettes til contact@towii.com.
Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, modtage en kopi af oplysningerne eller have os til at slette eller rette dine oplysninger, kan du skrive til os på contact@towii.com.
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf: +45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk