Integritetspolicy


1. Inledning

Dataskydd är viktigt för oss, och vi är därför mycket noggranna med att säkerställa att dina personuppgifter hanteras ansvarsfullt. Nedan kan du läsa mer om hur TOWII Renewables A/S (nedan kallat ”TOWII”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) behandlar dina personuppgifter när vi agerar som ansvariga för behandlingen. Du kan också läsa om dina rättigheter i samband med vår behandling.

2. TOWIIs roll som ansvarig för behandlingen

I samband med vår verksamhet behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna betjäna dig på bästa sätt. Vi samlar in och behandlar främst vanliga (icke-känsliga) personuppgifter.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss:

TOWII Renewables A/S
Havneparken 4, 1. Sal
DK-7100 Vejle
CVR-nr.: 31 08 86 58
contact@towii.com

3. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför behandlar vi dem?

Begreppet personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive, men inte begränsat till, personens för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller annan fysisk adress, telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter, oavsett om de rör personens privata eller arbetsrelaterade information.

Vi använder personuppgifter om dig för att förbättra våra tjänster, säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster samt hantera vår kontakt med dig.

Vi behandlar personuppgifter om dig i olika situationer. Läs mer om vår behandling i olika situationer nedan.

4. Besökare på TOWIIs webbplats

När du besöker TOWIIs webbplats, t.ex. www.towii.com, behandlar TOWII information om din IP-adress samt information om din dator, enhet och webbläsare.

Vi behandlar också information om ditt besök på webbplatsen, t.ex. information om hur du navigerar på webbplatsen, vilka undersidor du besöker, innehållet du ser, dina sökningar och inmatningar etc. Personuppgifter samlas in via cookies, loggfiler och andra teknologier. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy, som du hittar i TOWII Cookiepolitik.

Vi använder dina personuppgifter för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Vårt rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla vår webbplats för dig enligt dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, bokstav f, eller ditt samtycke enligt dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, bokstav a, och cookiebekendtgørelsens § 3.

Informationen som samlas in på webbplatsen lagras under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftet. Informationen kan lagras längre om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara en rättslig anspråk eller för att skydda en person eller väsentliga samhällsintressen. Du kan läsa mer om vår lagring av cookies i vår cookiepolicy, som du hittar i TOWII Cookiepolitik.

5. Jordägare, företag och kommuner

När du är eller överväger att bli samarbetspartner med TOWII som markägare, företag eller kommun behandlar vi personuppgifter om ditt namn, din (företags)adress, ditt (arbets)telefonnummer, din (arbets)e-postadress, din titel, din markarea och annan information som du ger oss. Det kan t.ex. vara i samband med att vi köper/lejer din mark, utvecklar, bygger och driver vindkraftverk eller solcellsanläggningar.

Vi behandlar personuppgifterna med syftet att uppfylla vårt avtal med dig, både när det gäller tjänster som vi ska tillhandahålla till dig och tjänster som du ska tillhandahålla till oss. Dessutom behandlar vi personuppgifterna med syftet att administrera och vårda förhållandet till våra markägare och andra samarbetspartners.

Vårt rättsliga grund för behandlingen är avtalet med dig enligt dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, bokstav b, eller vårt berättigade intresse av att administrera dina uppgifter som (kommande) markägare enligt dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, bokstav f.

Personuppgifter om våra markägare och andra samarbetspartners lagras så länge kontraktsförhållandet mellan markägaren eller samarbetspartnern och TOWII fortsätter. Efter kontraktsförhållandets upphörande lagras redovisningsmaterial som innehåller personuppgifter i enlighet med bokföringslagen under en följande period på 5 år från utgången av det redovisningsår som materialet avser. Övriga personuppgifter i t.ex. kontraktet lagras i 10 år efter kontraktsförhållandets upphörande.

6. Grannar och andra intressenter

När du kontaktar oss via e-post eller telefon, eller deltar i våra grannmöten, behandlar vi de personuppgifter om dig som du ger oss.

Syftet med vår behandling av dessa personuppgifter är att betjäna och hjälpa dig med dina förfrågningar.

Rättsgrund för vår behandling är våra legitima intressen enligt dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, bokstav f. De legitima intressen vi följer är hantering av din förfrågan och allmän service gentemot grannar och andra intressenter.

Informationen lagras under den tid som är nödvändig för uppfyllandet av syftet. Informationen kan dock lagras längre om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara en rättslig anspråk.

7. Leverantörer

När du är leverantör till TOWII eller är kontaktperson hos en sådan behandlar vi personuppgifter gällande ditt namn, arbetsnummer, arbets-e-postadress samt offentligt tillgänglig information och annan information som du ger oss.

Vi behandlar personuppgifterna för kontraktshantering och för att ta emot varor och tjänster från våra leverantörer.

Vårt rättsliga grund för behandlingen är avtalet med dig enligt dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, bokstav b eller vårt legitima intresse av att administrera förhållandet till dig/det företag du representerar som leverantör, enligt dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, bokstav f.

Personuppgifter om våra leverantörer sparas så länge samarbetet fortsätter. Efter samarbetets upphörande sparas informationen i enlighet med bokföringslagen under en efterföljande period på 5 år från slutet av det räkenskapsår som informationen avser.

8. Delning av dina personuppgifter med andra

TOWII kan lämna ut dina personuppgifter till leverantörer och/eller tjänsteleverantörer som en del av vår normala affärsverksamhet, men endast inom lagens ramar.

TOWII kan också lämna ut dina personuppgifter till en offentlig myndighet i situationer där vi specifikt är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter enligt lagstiftningen.

Vi begränsar utlämnandet av personuppgifter i största möjliga utsträckning.

TOWII överför i nödvändig omfattning dina personuppgifter till databehandlare. Våra databehandlare behandlar endast dina personuppgifter för våra syften och enligt våra instruktioner.

9. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

I samband med vår behandling av dina personuppgifter kan vi överföra informationen till länder utanför EU/EES.

Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan vara mindre sträng än lagstiftningen i Danmark och resten av EU/EES.

Om vi överför till osäkra tredjeländer kommer överföringen av dina personuppgifter att ske på grundval av de standardavtalsklausuler (SCC) som fastställts av Europeiska kommissionen och som är speciellt utformade för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå, eller på grundval av andra säkra överföringsgrunder. Vi kommer från tid till annan att utvärdera om överföringsgrunden är tillräcklig och, vid behov, vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för överföringen.

Om du vill ha ytterligare information om vår överföring av personuppgifter utanför EU/EES kan du kontakta oss.

10. Dina rättigheter

Om vi har registrerat personuppgifter om dig har du vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Dina rättigheter inkluderar:

 • Rätt till insyn: Du har rätt till insyn i de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få eventuellt felaktig och ofullständig information om dig själv rättad.
 • Rätt till radering: I vissa fall har du rätt att få information om dig själv raderad innan det tidpunkt då vi normalt skulle radera dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling: I vissa situationer har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter får vi endast behandla personuppgifter i framtiden, förutom lagring, med ditt samtycke eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.
 • Rätt till invändning: I vissa situationer har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, särskilt om behandlingen är för direkt marknadsföringsändamål.
 • Rätt till dataportabilitet: I vissa situationer har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få sådana personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Rätt att lämna in klagomål: Du kan när som helst lämna in klagomål till Datatilsynet om vår behandling av personuppgifter. Se mer på www.datatilsynet.dk, där du också kan hitta ytterligare information om dina rättigheter.

11. Uppdatering av vår integritetspolicy

  Från tid till annan kommer det att vara nödvändigt att uppdatera denna integritetspolicy. Vi granskar regelbundet vår integritetspolicy för att säkerställa att den är uppdaterad, giltig och överensstämmer med gällande lagstiftning och principer för behandling av personuppgifter. Vi publicerar nya versioner av policyn på vår webbplats.

  12. Åtkomst till information

  Frågor och kommentarer angående denna integritetspolicy kan riktas till contact@towii.com.

  Om du vill veta vilken information vi har registrerat om dig, få en kopia av informationen eller be oss att radera eller korrigera dina uppgifter, kan du skriva till oss på contact@towii.com.

  Om du inte är nöjd med vårt svar kan du lämna in en klagomål till Datatilsynet:

  Datatilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Telefon: +45 33 19 32 00
  dt@datatilsynet.dk